Účtování v příspěvkových organizacích - Dlouhodobý majetek

Účtování v příspěvkových organizacích - Dlouhodobý majetek

  • Publikováno: 1.3.2008
  • Typ: výklady
  • Zdroj: UNES (Účetnictví neziskového sektoru) 2008/3

doc. Ing. Štěpánka Nováková, CSc.

Tak jako se zdokonalují a rozvíjejí veškeré lidské činnosti není ani účetnictví jako ekonomická disciplína výjimkou. V důsledku toho i účetnictví příspěvkových organizací musí na tento stav reagovat zdokonalováním účetních metod, aby bylo schopno všechny stále se rozšiřující skutečnosti, které jsou jeho předmětem, co nejlépe zachycovat, a zajistit tak věrný a poctivý obraz finanční situace účetní jednotky.

1. Dlouhodobý majetek

Postupy účtování, způsoby oceňování a odpisování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku jsou uvedeny v Českém účetním standardu č. 512. Součástí tohoto standardu jsou též postupy účtování drobného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a postupy účtování při pronájmu majetku. Do kategorie dlouhodobého majetku patří dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, dlouhodobý finanční majetek a zvláštní skupinu tvoří drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek. Základní charakteristikou dlouhodobého majetku je dlouhodobost jeho používání, jeho postupná spotřeba (opotřebování)a stanovení výše jeho ceny.
V zákoně č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech aozměně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla“)a zákoně č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „malá rozpočtová pravidla“), není důsledně dořešena otázka používání dlouhodobého finančního majetku v příspěvkových organizacích (dále jen „PO“), proto použití Českých účetních standardů (dále jen „ČUS“) č. 509 a 513 je třeba vždy předem projednat se zřizovatelem.
Vymezení dlouhodobého majetku a stanovení výše ceny pro jeho zařazení do této kategorie majetku je uvedeno v § 7, 8 a 9 vyhlášky ministerstva financí č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 505/2002 Sb.“)
Dlouhodobý nehmotný majetek (dále jen „DNM“)a dlouhodobý hmotný majetek (dále jen „DHM“)je financován výhradně ze zdroje, který je k tomu určen, a tím je u PO zřízených organizační složkou státu (státní příspěvkové organizace)fond reprodukce majetku a u PO, jejichž zřizovatelem je územní samosprávný celek (dále jen „ÚSC“), investiční fond. Prostředků fondu reprodukce majetku se běžně používá na financování pořízení a technického zhodnocení DNM a DHM, k úhradě dodavatelských úvěrů, přijatých za předem schválených podmínek a ve smyslu ustanovení § 58 odst. 2b rozpočtových pravidel, také jako doplňkového zdroje pro financování oprav a udržování DNM a DHM. Totéž ustanovení připouští použít tohoto fondu jako doplňkového zdroje ještě k pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku. Tato kategorie majetku však není blíže vymezena ani vyhláškou č. 505/2002 Sb., ani není uvedena v některém z platných ČUS.
PO zřízené ÚSC používají prostředků investičního fondu k financování investičních výdajů, popřípadě příspěvků, k úhradě investičních úvěrů nebo půjček a k odvodu do rozpočtu zřizovatele, pokud takový odvod uloží. Dále mohou investičního fondu použít k posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele, který PO používá pro svoji činnost. Takto použité prostředky se z investičního fondu převádějí do výnosů PO.
Peněžní prostředky na pořizování dlouhodobého majetku jsou uloženy na účtu 241-Běžný účet, pokud se účetní jednotka rozhodne pro oddělené sledování těchto peněžních prostředků, použije účtu 245-Ostatní běžné účty.
Drobný DHM a DNM se financuje vždy z provozních prostředků a při nákupu se odpisuje přímo do nákladů.
Technické zhodnocení(jeho částka se za kalendářní rok sčítá)dlouhodobého majetku se hradí z prostředků určených na pořizování dlouhodobého majetku vždy, pokud částka na jeho pořízení celkem přesáhne 40 tis. Kč nebo 60 tis. Kč a je třeba o úhrn těchto částek zvýšit pořizovací cenu příslušného majetku a přepočítat odpisy. V opačném případě se technické zhodnocení hradí z provozních prostředků a účtuje se do nákladů na účet 549Jiné ostatní náklady. Nemůže být proto součástí tvorby fondu reprodukce maje8tku nebo investičního fondu.
Způsoby oceňování jednotlivých druhů dlouhodobého majetku jsou uvedeny v § 25 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZU“), v § 26 vyhlášky č. 505/2002 Sb., a v ČUS č. 512. § 26 vyhlášky č. 505/2002 Sb. a ČUS č. 512 rovněž upravují, co je a co není součástí pořizovací ceny dlouhodobého majetku.
Výše uvedená vyhláška ministerstva financí v § 26 vymezuje také termíny opravy a údržba. K tomu je třeba poznamenat, že jejich přesné určení není uvedeno v žádném právním předpisu a v praxi dochází často k zaměňování pojmů jako je oprava, modernizace, rekonstrukce, nástavba, technické zhodnocení apod. Při kontrole stavu majetku je třeba prokázat, zda se jednalo o opravu nebo technické zhodnocení, a k tomu je třeba, aby účetní jednotka měla shromážděny důkazní prostředky. Vždy je ověřován stav majetku před (původní stav)a po (nový stav))provedení změny. V některých případech je v důsledku toho nutno využít např. posudku znalce.
Při nákupu staršího dlouhodobého majetku je rozhodující, zda byl funkční před uvedením do používání podle protokolu o převzetí. Pokud musel být tento majetek opraven před uvedením do používání, jedná se o výdaj, který je součástí vstupní ceny, ze které bude majetek odpisován. Pokud byl majetek opraven až po uvedení do používání, jedná se o provozní náklad.
Ve většině PO se pořízení dlouhodobého majetku realizuje dodavatelským způsobem, výjimečně vlastní činností, úvěrem u organizací zřízených ÚSC, bezúplatným nabytím nebo darováním a děděním.
K vyřazení dlouhodobého majetku může dojít jeho prodejem, likvidací v důsledku opotřebení nebo škody, popřípadě bezúplatným převodem.
Při prodeji majetku u PO zřízených ÚSC musí o možné tvorbě zdrojů investičního fondu z výnosů z prodeje majetku rozhodnout zřizovatel. PO zřízená organizační složkou státu je povinna do 10 pracovních dnů po připsání částky na její bankovní účet odvést do státního rozpočtu příjmy z prodeje nemovitého majetku České republiky, se kterým hospodaří, s výjimkou příjmů z prodeje nemovitého majetku, který nabyla darem nebo děděním.
ČUS č. 512 odst. 5. 18. stanoví účtovat v případě prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku jeho zůstatkovou cenu na vrub účtu 552-Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a zároveň ji účtovat na vrub účtu 901-Fond dlouhodobého majetku a ve prospěch účtu 916-Fond reprodukce majetku. Pokud zřizovatel požaduje odvod peněžních prostředků za prodaný majetek do svého roz-počtu, znamenal by výše uvedený postup účtování vznik nekryté ztráty výsledku hospodaření účetní jednotky. V důsledku toho nelze při nařízeném odvodu použít účtu 552 a zúčtovat tvorbu zdrojů, ale zůstatkovou cenu zachytit na vrub účtu 901-Fond dlouhodobého majetku.
Obdobně v případech, kdy bude PO povinna předat majetek podle právních předpisů, odepíše pořizovací cenu ve prospěch příslušného majetkového účtu a na vrub účtu oprávek, zůstatkovou cenu potom ve prospěch příslušného účtu oprávek a na vrub účtu 901-Fond dlouhodobého majetku. Opět nelze provést vypořádání mezi zdroji krytí, neboť by docházelo k vysokým ztrátovým výsledkům hospodaření.
Analytické účty vede účetní jednotka podle jednotlivých složek dlouhodobého majetku a slouží k jeho bližší identifikaci. PO zřízené ÚSC vedou analytické účty DHM a DNM odděleně za majetek zřizovatele svěřený jim do užívání a majetek získaný darem nebo dědictvím.
Na podrozvahových účtech se majetek sleduje podle ČUS č. 501.

Tabulka - 1. Pořízení DNM nákupem (v částce vyšší než 60 000 Kč)

Tabulka - 2. Pořízení DNM nákupem (v částce vyšší než 60 000 Kč - účetní jednotka má otevřen zvláštní účet prostředků pro pořizování dlouhodobého majetku)

Tabulka - 2. Pořízení DNM nákupem (v částce vyšší než 60 000 Kč - účetní jednotka má otevřen zvláštní účet prostředků pro pořizování dlouhodobého majetku) - pokračování

Tabulka - 3. Pořízení DHM nákupem (v částce vyšší než 40 000 Kč - související výdaje zvyšují pořizovací cenu DHM)

Tabulka - 4. Pořízení dlouhodobého hmotného majetku, u kterého nevznikají výdaje zvyšující pořizovací cenu

Tabulka - 5. Zvýšení pořizovací ceny dlouhodobého hmotného majetku

Tabulka - 6. Pořízení DNM bezúplatným převodem - darováním

Tabulka - 7. Pořízení DHM bezúplatným převodem - darováním

Tabulka - 8. Protokolární převzetí DHM a DNM - majetek není plně odepsaný (od organizační složky státu nebo ÚSC)

Tabulka - 9. Protokolární převzetí DNM a DHM - majetek je plně odepsaný (od organizační složky státu nebo ÚSC)

Tabulka - 10. Protokolární převzetí DHM (např. v důsledku organizačních změn - nejsou-li vedlejší pořizovací náklady)

Tabulka - 11. Protokolární převzetí DHM (např. v důsledku organizačních změn - cena je známa a jsou-li vedlejší pořizovací náklady)

Tabulka - 11. Protokolární převzetí DHM (např. v důsledku organizačních změn - cena je známa a jsou-li vedlejší pořizovací náklady) - pokračování

Tabulka - 12. Protokolární převzetí DHM (např. v důsledku organizačních změn - cena není známa - ocenění reprodukční pořizovací cenou - jsou-li vedlejší pořizovací náklady)

Tabulka - 13. Zmařený dlouhodobý majetek

Tabulka - 14. Pořízení programového vybavení - software (cena vyšší než 60 000 Kč)

Tabulka - 15. Pořízení DNM vlastní činností (v částce vyšší než 60 000 Kč)

Tabulka - 16. Pořízení DHM vlastní činností (v částce vyšší než 40 000 Kč)

Tabulka - 17. Pořízení drobného DNM (v částce 7 000 Kč a vyšší)

Tabulka - 18. Pořízení drobného DHM (v částce 3 000 Kč a vyšší)

Tabulka - 19. Časové rozlišení drobného DHM

Tabulka - 20. Nákup pozemku a jeho biologická rekultivace

Tabulka - 21. Nákup pozemku a jeho technická rekultivace

Tabulka - 22. Pořízení uměleckého předmětu pro výzdobu a doplnění interiéru - originál potvrzený Ochranným svazem autorským (bez ohledu na výši pořizovací ceny)

Tabulka - 23. Pořízení uměleckého předmětu pro výzdobu a doplnění interiéru - není originál ale reprodukce (18 000 Kč)

Tabulka - 24. Pořízení uměleckého předmětu pro výzdobu a doplnění exteriéru (45 000 Kč)

Tabulka - 25. Pořízení uměleckého předmětu pro výzdobu a doplnění exteriéru (15 000 Kč)

Tabulka - 26. Technické zhodnocení, uskutečněné několikrát během roku

Tabulka - 27. Účtování technického zhodnocení nemovité kulturní památky

Tabulka - 28. Pořízení DHM v případě, že je dotace poskytnuta prostřednictvím limitního bankovního účtu

Tabulka - 29. Použití prostředků fondu reprodukce majetku jako doplňkového zdroje na opravy a údržbu dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku [§ 58 odst. 2b)zákona č. 218/2000 Sb. ]

Tabulka - 30. Použití prostředků fondu reprodukce majetku jako doplňkového zdroje na pořízení drobného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku [§ 58 odst. 2b)zákona č. 218/2000 Sb. ]

Tabulka - 31. Použití prostředků investičního fondu jako doplňkového zdroje na opravy a údržbu nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele [§ 31 odst. 2d)zákona č. 250/2000 Sb. ]

Tabulka - 32. Vyřazení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku prodejem

Výsledek hospodaření 10 je rozdíl mezi účty 552 a 651,zlepšuje celkový výsledek hospodaření a neúčtuje se o něm, pokud by si zřizovatel nevyžádal odvod celé tržby do svého rozpočtu jako je to uvedeno v následujícím příkladu.

Tabulka - 33. Vyřazení nemovitého majetku (budovy,stavby,pozemky)prodejem (odvod do rozpočtu zřizovatele)

Tabulka - 33. Vyřazení nemovitého majetku (budovy,stavby,pozemky)prodejem (odvod do rozpočtu zřizovatele) - pokračování

Tabulka - 34. Vyřazení nemovitého majetku prodejem (majetek byl získán darem nebo dědictvím a zřizovatelem je organizační složka státu)

Tabulka - 35. Vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku prodejem (zřizovatelem je organizační složka státu)

Tabulka - 36. Prodej uměleckého díla (kupní cena je vyšší než původní pořizovací cena)

Tabulka - 37. Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku likvidací (není-li plně odepsán)

Tabulka - 38. Vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku likvidací (je-li plně odepsán)

Tabulka - 39. Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku likvidací (je-li plně odepsán)

Tabulka - 40. Vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku v důsledku škody

Tabulka - 41. Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku v důsledku škody

Tabulka - 42. Vyřazení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku bezúplatným převodem (je-li plně odepsán)

Tabulka - 43. Vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku bezúplatným převodem (není-li plně odepsán)

Tabulka - 44. Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku bezúplatným převodem (není-li plně odepsán)

Tabulka - 45. Vyřazení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku bezúplatným převodem (ze zákona,např. restituce),není-li plně odepsán

Tabulka - 46. Vyřazení drobného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku likvidací

Tabulka - 47. Vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku v důsledku škody

Tabulka - 48. Vyřazení drobného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku bezúplatným převodem

Tabulka - 49. Vyřazení pozemku bezúplatným převodem

Tabulka - 50. Poskytnuté zálohy na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku

Tabulka - 51. Poskytnuté zálohy na pořízení dlouhodobého hmotného majetku

Tabulka - 52. Dobropis k dlouhodobému nehmotnému majetku pořízenému dodavatelsky (zařazenému do užívání)

Tabulka - 53. Dobropis k dlouhodobému nehmotnému majetku financovanému ze státního rozpočtu (zařazenému do užívání)

Tabulka - 54. Dobropis k dlouhodobému hmotnému majetku pořízenému dodavatelsky (zařazenému do užívání)

Tabulka - 55. Dobropis k dlouhodobému hmotnému majetku financovanému ze státního rozpočtu (zařazenému do užívání)

Tabulka - 56. Dobropis k dlouhodobému nehmotnému majetku pořízenému dodavatelsky (nezařazenému do užívání)

Tabulka - 57. Dobropis k dlouhodobému hmotnému majetku pořízenému dodavatelsky (nezařazenému do užívání)

Tabulka - 58. Finanční leasing (se souhlasem zřizovatele)

Předmětem finančního leasingu může být jen DNM a DHM,který se odpisuje,,tzn. nemovitosti,kromě pozemků a samostatné movité věci. Sbírky a umělecké předměty,které se neodpisují,nepřipadají v úvahu. Při odkoupení najaté věci se u kupujícího posuzuje tento majetek jako nově koupený. Podle výše kupní ceny je pak zařazen do DHM při ceně nad hranici pro DHM a při nižší ceně se zařadí do drobného DHM. Akontace může být též formulována jako záloha na zůstatkovou cenu za níž nájemce odkoupí předmět leasingové smlouvy. Bude-li tato cena vyšší než stanovená hranice pro DHM,půjde o zálohu hrazenou z prostředků určených pro dlouhodobý majetek,,která se zachytí na účtu 052. Zpravidla budou splátky podle leasingové smlouvy provozními náklady,které se účtují na účtu 518-Ostatní služby.

Tabulka - 59. Výnosy z pronájmu státního majetku

Tabulka - 60. Likvidace stavby v důsledku další výstavby

Tabulka - 61. Likvidace stavby v důsledku další výstavby (demolice stavby není součástí další výstavby)

Tabulka - 62. Pořízení dlouhodobého hmotného majetku s odečtením dohodnuté protihodnoty starého majetku (dohodnutá protihodnota starého DHM se rovná zůstatkové ceně)

Tabulka - 63. Pořízení dlouhodobého hmotného majetku s odečtením dohodnuté protihodnoty starého majetku (dohodnutá protihodnota starého DHM je nižší než zůstatková cena)

Tabulka - 64. Pořízení dlouhodobého hmotného majetku s odečtením dohodnuté protihodnoty starého majetku (dohodnutá protihodnota starého DHM je vyšší než zůstatková cena)

Tabulka - 65. Pořízení dlouhodobého hmotného majetku ze státní dotace

Tabulka - 66. Pořízení dlouhodobého hmotného majetku v souladu s programem financovaným Evropskou unií

V současné době je možné využívat programy pomoci Evropského společenství jako např. program ISPA poskytující finanční pomoc při rozvoji dopravní infrastruktury a zlepšení životního prostředí a program SAPARD podporující zemědělství,obnovu a rozvoj vesnice nebo infrastruktury. Při použití prostředků Evropského společenství na nákup dlouhodobého majetku mají jak plátci tak i neplátci DPH nárok na vrácení této daně. Přitom nemají povinnost registrovat se jako daňový subjekt - plátce DPH.

Tabulka - 67. Účtování prodeje výtvarného díla dříve získaného darem (prodejní cena je vyšší než reprodukční pořizovací cena)

Tabulka - 68. Pořízení dlouhodobého hmotného majetku použitím dlouhodobého úvěru s jeho převodem na běžný účet

Tabulka - 69. Pořízení dlouhodobého hmotného majetku použitím dlouhodobého úvěru s přímým uhrazováním faktur z úvěrového účtu (platí pro oba typy PO)

Tento text vznikl na základě výsledků výzkumného úkolu „Rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska“ na Fakultě financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze.

ZDROJ: Unes č. 3/2008 a č. 4/2008


Komerční sdělení

Klíčová slova