Změny v tiskopisech u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

Změny v tiskopisech u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

včetně důležitých upozornění k uvedeným tiskopisům za zdaňovací období 2008 a pro zdaňovací období 2009

 • Publikováno: 13.1.2009
 • Typ: výklady
 • Zdroj: Práce a mzda 2009/1

Jana Šmídová

Změny v tiskopisech určených pro plátce daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků byly realizovány na základě novel zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“), tj. zejména zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, a dále pak zejména zákonem č. 296/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím, viz § 40b zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o správě daní a poplatků“) – viz tiskopisy „Vyúčtování“.

a) Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků (Tiskopis 25 5457 MFin 5457 – vzor č. 19)

Termín podpisu poplatníka na zdaňovací období 2009 a za zdaňovací období 2008 (požádání o provedení ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění): 15. února 2009

Na základě novely zákona o daních z příjmů, se pro zdaňovací období 2009 vydává nový vzor tiskopisu 25 5457 MFin 5457 vzor č. 19, ve kterém je v části III. (žádost o provedení ročního zúčtování záloh na daň) u slevy na dani podle § 35ba odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů (sleva na manželku/manžela) částka týkající se výše vlastního příjmu manželky/manžela – dosud „38 040“ Kč zvýšena na částku „68 000 Kč“ (platí již pro zdaňovací období, které započalo v roce 2008). Dále byl pro nadbytečnost v části III. tiskopisu Prohlášení vypuštěn bod č. 4 s názvem „Prohlášení poplatníka, zda v uplynulém zdaňovacím období u předchozích plátců daně uplatňoval/neuplatňoval měsíční slevu na dani podle § 35ba zákona o daních z příjmů, případně měsíční daňové zvýhodnění“.

Upozornění

Upozorňujeme na možnost použití (u zaměstnanců, kteří již mají podepsané Prohlášení na dříve vydaných vzorech) vzorů č. 16 až 18 i pro zdaňovací období 2009. Pozor však: Na vzoru č. 16 a 17 u poplatníků-poživatelů starobního důchodu se nevyplňuje v části II. bod č. 2 a v části III. s názvem „Kromě nároku na slevy na dani a nároku na daňové zvýhodnění“ bod č. 1. písmeno b). Dále pak vzor č. 16 neobsahuje nezdanitelnou část základu daně podle § 15 odst. 8 zákona o daních z příjmů – tj. úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání. Pro účely ročního zúčtování záloh za zdaňovací období 2008 je však nutné, aby plátce daně [v případě, že poplatník uplatňuje slevu na dani podle § 35ba odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů] u vzorů č. 16-18 vyznačil změnu částky u slevy na manželku/manžela z částky 38 040 Kč na částku 68 000 Kč.

Informace pro plátce daně, kteří zaměstnávají poplatníky podle § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů (tj. daňové nerezidenty ČR): zákonem č. 126/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev (dále jen „zákon“), bylo změnou ustanovení § 35ba odst. 2, § 38g odst. 2, § 38h odst. 12 zákona o daních z příjmů umožněno od nabytí účinnosti zákona (resp. dle přechodných ustanovení počínaje zúčtováním mezd za kalendářní měsíc následující po kalendářním měsíci, v němž zákon nabyl účinnosti), přiznat zahraničním zaměstnancům (tj. daňovým nerezidentům ČR) základní slevu na dani podle § 35ba odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů, tj. na poplatníka již při měsíčním zúčtování mezd a také následně za celé zdaňovací období v rámci ročního zúčtování záloh u zaměstnavatele, tj. bez naplnění dalších podmínek (byla zrušena tzv. podmínka nejméně 90 % příjmů ze zdrojů na území ČR).

S ohledem na nabytí účinnosti této novely od 1. 7. 2008 a na nemožnost její zpětné účinnosti pro stanovení měsíčních záloh na daň zahraničním zaměstnancům (daňovým nerezidentům ČR), vydalo Ministerstvo financí Opatření č.j. 05/13 797/2008 – 152 (na Internetu Ministerstva financí zveřejněno dne 7. 2. 2008 a ve Finančním zpravodaji v čísle 2/2008), kterým bylo ještě před účinností novely zákona o daních z příjmů umožněno již v průběhu zdaňovacího období 2008 přiznat již při měsíčním zúčtování mezd zahraničním zaměstnancům (daňovým nerezidentům ČR) základní slevu na dani podle § 35ba odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů „na poplatníka“ ve výši 2 070 Kč, tzn. stanovit měsíční zálohy na daň z jejich mzdy i před dnem nabytí účinnosti výše uvedené novely ve stejné výši, jako u tuzemských zaměstnanců a bez dalších zvláštních podmínek.

Závěr: Zahraniční zaměstnanci mohou při splnění příslušných zákonných podmínek uplatnit předmětnou základní slevu na dani „na poplatníka“ dodatečně při vypořádání své celoroční daňové povinnosti (tedy i za měsíce, kdy byli oprávněni, ale ve výši jedné dvanáctiny ji neuplatnili), a to i u zaměstnavatele prostřednictvím institutu ročního zúčtování záloh na daň za podmínky, že nemají podle § 38g zákona o daních z příjmů povinnost nebo nechtějí podat daňové přiznání.

b) Výpočet daně a daňového zvýhodnění (Tiskopis 25 5460/1 MFin 5460/1 – vzor č. 13)

Vzor č. 13 (nepovinný tiskopis) je určen přímo pro zdaňovací období 2008 a byla do něj oproti roku 2007 zapracována zásadní změna:

Na řádek 2 se již neuvádí pojistné sražené nebo uhrazené poplatníkem z příjmů na řádku 1, ale nově se uvádí pojistné, které je povinen platit zaměstnavatel sám za sebe podle § 6 odst. 13 zákona o daních z příjmů, a to z příjmů, které jsou uvedené na řádku 1, tj. z příjmů vyplacených či obdržených do 31. ledna 2009. Na řádku 3 pak dochází k rozšíření základu daně na tzv. superhrubou mzdu (pro zdaňovací období 2008 § 6 odst. 13 zákona o daních z příjmů zní: Základem daně /dílčím základem daně/ jsou příjmy ze závislé činnosti nebo funkční požitky, s výjimkou uvedenou v odstavcích 4 a 5, zvýšené o částku odpovídající pojistnému na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistnému na všeobecné zdravotní pojištění, které je z těchto příjmů podle zvláštních právních předpisů /zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších právních předpisů/, povinen platit zaměstnavatel sám za sebe, a u zaměstnance, na kterého se vztahuje povinné zahraniční pojištění stejného druhu, zvýšené o částku odpovídající příspěvkům zaměstnavatele na toto zahraniční pojištění).

Připomínáme, že pokud poplatník neuplatňuje daňové zvýhodnění podle § 35c a 35d zákona o daních z příjmů, výpočet daně končí řádkem č. 22. Údaj o vratitelném přeplatku z tohoto řádku plátce daně uvede do Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků za zdaňovací období 2009 na stranu 1 na řádek označený „06“. Pokud poplatník uplatňuje daňové zvýhodnění, řádek č. 22 se nevyplňuje a pokračuje se ve výpočtu na řádku 23 až 31. K řádku č. 29 (zúčtování měsíčních daňových bonusů) je nutné uvést, že pokud u poplatníka úhrn příjmů ve zdaňovacím období 2008 nedosáhl alespoň částku 48 000 Kč, tj. šestinásobku minimální mzdy podle § 35c odst. 4 zákona o daních z příjmů, na řádek se uvede „0“. Na vyplacený měsíční daňový bonus v kalendářních měsících, v nichž úhrn příjmů dosáhl alespoň výše 4 000 Kč, tj. poloviny minimální mzdy podle § 35d odst. 6 zákona o daních z příjmů, poplatník již nárok neztrácí. Výše daňového bonusu za zdaňovací období 2008 musí činit alespoň 100 Kč, maximálně však lze vyplatit daňový bonus ve výši 52 200 Kč. Řádek 31 uvedeného tiskopisu pro zdaňovací období 2008 je pak určen pro klíčování přeplatku z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění a slouží pro správné vyplnění řádku č. 06 a 06a tiskopisu Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků za zdaňovací období 2009. Již z nadpisu řádku 31 je zřejmé, že na řádek se uvádí pouze „Doplatek ze zúčtování“, tzn. pouze kladná hodnota z ř. 30 po provedené kompenzaci ř. 27 a ř. 29. K tomu uvádíme, že podle § 35d odst. 8 zákona o daních z příjmů, doplatek ze zúčtování může činit přeplatek na dani po slevě, doplatek na daňovém bonusu nebo přeplatek na dani po slevě a doplatek na daňovém bonusu, přičemž pro účely vyplnění Vyúčtování se jedná pouze o částky, které byly poplatníkovi vráceny.

c) Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění (Tiskopis 25 5460 MFin 5460 vzor č. 16)

Na základě novely zákona o daních z příjmů, zákon č. 261/2007 Sb., byl pro potřeby zdaňovacího období 2008 vydán v měsíci únoru 2008 vzor tiskopisu č. 16, do kterého byla zapracována tzv. superhrubá mzda.

Vzor č. 16 tiskopisu použijí poplatníci i pro účely daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2008 (předcházející vzory tiskopisu, které byly vydány pro zdaňovací období 2007, tj. vzor č. 14 a 15 nelze za zdaňovací období 2008 použít). Připomínáme, že poplatník, kterému byly vyplaceny nebo který jiným způsobem obdržel v roce 2008 příjmy ze závislé činnosti a nebo funkční požitky za uplynulá léta (tj. za roky 2005 – 2007), které se nepovažovaly podle § 5 odst. 4 zákona o daních z příjmů za jeho příjmy ve zdaňovacím období, kdy byly zúčtovány plátcem daně v jeho prospěch (viz řádek č. 4 uvedeného vzoru tiskopisu č. 16, pozn. tyto doplatky příjmů z uvedených let 2005 – 2007 nepodléhají navýšení na „superhrubou mzdu“) – má podle § 38g odst. 2 zákona o daních z příjmů povinnost za zdaňovací období 2008 podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Vzhledem k častým dotazům plátců daně ohledně zaokrouhlování uvádíme, že při zaokrouhlování vypočtené částky (ukazatele) na řádku č. 5 a 6 uvedeného tiskopisu vzor č. 16 je třeba pro daňové účely roku 2008 postupovat podle ustanovení § 46a zákona o správě daní a poplatků, a zaokrouhlit takto vypočtenou částku s přesností na dvě platná desetinná místa. Vzhledem ke skutečnosti, že na vzoru č. 16 není k řádku č. 7 (základ daně) uvedeno, že se jedná o částku po zaokrouhlení, je tedy možné na řádek č. 7 uvádět i částku, která obsahuje dvě desetinná místa. Upozorňujeme, že v průběhu února 2009 bude vydán nový vzor tiskopisu č. 17 pro zdaňovací období 2009 a stanoven jednoznačný režim při zaokrouhlování.

V níže uvedených tiskopisech týkajících se daňových bonusů nedošlo oproti předcházejícímu roku k žádným změnám, tzn. nebyl vydáván nový vzor tiskopisu, vzhledem však ke skutečnosti, že ze strany plátců dochází k nárůstu těchto žádostí podaných na finanční úřady, připomínáme k těmto tiskopisům:

d) Žádost podle § 35d odst. 5 zákona o daních z příjmů o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusech (Tiskopis 25 5241 MFin 5241 – vzor č. 3)

Tuto žádost používá plátce daně v případě, že nárok poplatníka na vyplacení měsíčního daňového bonusu neuspokojí z celkového objemu záloh na daň. V tomto případě pak plátce daně vyplatí měsíční daňový bonus nebo jeho část poplatníkovi z vlastních finančních prostředků a o tuto vyplacenou částku požádá správce daně. Pokud plátci vznikne vratitelný přeplatek, pak správce daně tuto částku poukáže plátci nejpozději do 20 dnů od doručení žádosti. U žádostí platí pravidlo, že na žádost je možné uvést pouze 1 kalendářní měsíc. Plátce v záhlaví označí, zda se jedná o žádost běžnou (uplatnění postupu podle § 35d odst. 5 zákona o daních z příjmů, a to po správné aplikaci ustanovení odst. 4 citovaného paragrafu), či o žádost dodatečnou (uplatnění postupu podle § 35d odst. 5 citovaného zákona po aplikaci § 38i odst. 4 citovaného zákona).

e) Žádost podle § 35d odst. 9 zákona o daních z příjmů o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na doplatku na daňovém bonusu z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění (Tiskopis 25 5246 MFin 5246 – vzor č. 3)

Tuto žádost používá plátce daně v případě, že nárok poplatníka na vyplacení doplatku na daňovém bonusu z provedeného ročního zúčtování záloh a daňového neuspokojí z celkového objemu záloh na daň. V tomto případě pak plátce daně vyplatí doplatek na daňovém bonusu nebo jeho část poplatníkovi z vlastních finančních prostředků a o tuto vyplacenou částku požádá správce daně. Pokud plátci vznikne vratitelný přeplatek, pak správce daně tuto částku poukáže plátci nejpozději do 20 dnů od doručení žádosti. Plátce v záhlaví označí, zda se jedná o žádost běžnou (uplatnění postupu podle § 35d odst. 9 zákona o daních z příjmů, a to po správné aplikaci ustanovení odst. 4 citovaného paragrafu), či o žádost dodatečnou (uplatnění postupu podle § 35d odst. 9 citovaného zákona po aplikaci § 38i odst. 4 citovaného zákona).

f) Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků (Tiskopis 25 5459 MFin 5459 – vzor č. 14) včetně Pokynů (Tiskopis 25 5459/1 MFin 5459/1- vzor č. 13)

Termín předložení na FÚ: 20. února 2009

Nejvýznamnější změna v tiskopise Vyúčtování vyplývá ze zapracování § 40b zákona o správě daní a poplatků, – tj. účinky insolvenčního řízení a s tím spojená nová povinnost pro plátce daně ze závislé činnosti podat Vyúčtování, tzn. poprvé od zdaňovacího období 2008 je povinnost podat Vyúčtování z důvodů a ve lhůtách uvedených v § 40b zákona o správě daní a poplatků za část zdaňovacího období. Za část zdaňovacího období, za kterou plátce daně (insolvenční správce) podává Vyúčtování, se podávají současně i související Přílohy Vyúčtování č. 1, 2, případně 3 a 4, které se tohoto vykazovaného období obsahově týkají. V této souvislosti byla do Vyúčtování zapracována nová položka 01a (Kód rozlišení Vyúčtování) a 01b (Datum). Pro rozlišení důvodu pro podání Vyúčtování byla u položky 01a použita písmena A-J.

Pro účely insolvence se jedná o následující kódy (pod písmeny A- I):

 • A – do 30 dnů ode dne účinnosti rozhodnutí o úpadku (§ 40b odst. 1 zákona o správě daní a poplatků),
 • B – ke dni předložení konečné zprávy (§ 40b odst. 4 zákona o správě daní a poplatků),
 • C– ke dni podání návrhu na zrušení konkursu (§ 40b odst. 4 zákona o správě daní a poplatků),
 • D– ke dni zrušení konkursu (§ 40b odst. 4 zákona o správě daní a poplatků),
 • E– ke dni splnění jiného způsobu řešení úpadku (§ 40b odst. 4 zákona o správě daní a poplatků),
 • F– ke dni přechodu oprávnění nakládat s majetkem náležícím do majetkové podstaty z insolvenčního správce na daňový subjekt a opačně (§ 40b odst. 6 zákona o správě daní a poplatků),
 • G– (A, B, C, D, E, F) za předcházející zdaňovací období, pokud nebylo Vyúčtování dosud podáno a původní lhůta pro jeho podání dosud neuplynula (§ 40b odst. 7 zákona o správě daní a poplatků), a to z důvodů a ve lhůtách uvedených pod písmeny A-F, tzn. uvádí se jedna z možných kombinací (GA, GB, GC, GD, GE, GF). Např. GA – za předcházející zdaňovací období, pokud nebylo Vyúčtování dosud podáno a původní lhůta pro jeho podání dosud neuplynula, a to do 30 dnů ode dne účinnosti rozhodnutí o úpadku; GC- za předcházející zdaňovací období, pokud nebylo Vyúčtování dosud podáno a původní lhůta pro jeho podání dosud neuplynula, a to ke dni podání návrhu na zrušení konkursu,
 • H – (A, B, C, D, E, F) za zdaňovací období, u nichž již uplynula lhůta pro podání Vyúčtování, pokud nebylo dosud podáno (§ 40b odst. 7 zákona o správě daní a poplatků), a to z důvodů a ve lhůtách uvedených pod písmeny A-F, tzn. uvádí se jedna z možných kombinací (HA, HB, HC, HD, HE, HF). Např. HA – za zdaňovací období, u nichž již uplynula lhůta pro podání Vyúčtování, pokud nebylo dosud podáno, a to do 30 dnů ode dne účinnosti rozhodnutí o úpadku; HC – za zdaňovací období, u nichž již uplynula lhůta pro podání Vyúčtování, pokud nebylo dosud podáno, a to ke dni podání návrhu na zrušení konkursu,
 • I – za zbývající část zdaňovacího období, na které se nevztahovalo podání Vyúčtování z předcházejících titulů, a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne, v němž byl plátce daně povinen za tuto zbývající část zdaňovacího období odvést poslední daňovou povinnost (§ 69 odst. 2 zákona o správě daní a poplatků).

Kód pod písmenem „J“ se vztahuje na plátce daně, kteří ukončili činnost a zní: do 30 dnů ode dne, v němž byl plátce daně povinen za rozhodné období do ukončení činnosti odvést poslední daňovou povinnost (§ 69 odst. 2 zákona o správě daní a poplatků).

U položky 01b se pak uvádí datum vztahující se k údaji na řádku 01a (podrobněji rozepsáno v Pokynech).

V této souvislosti upozorňujeme plátce daně, že do Vyúčtování podávaných za část zdaňovacího období podle § 40b zákona o správě daní a poplatků se zahrnuje daňová povinnost (zálohy na daň a související informace o daňovém zvýhodnění či ročním zúčtování záloh) pouze za ty celé kalendářní měsíce dané části zdaňovacího období (roku), za které již podle § 38h odst. 9 zákona o daních z příjmů uplynula lhůta pro odvod záloh na daň a konec této lhůty předchází den uvedený v § 40b zákona o správě daní a poplatků, tj. den úkonu či skutečnosti zakládající povinnost podání Vyúčtování (v tiskopisu uvedeno pod písmeny A-F).

Po uplynutí zdaňovacího období, pak následně plátce daně podá Vyúčtování za zbývající část zdaňovacího období, na kterou se nevztahovalo podání Vyúčtování z předcházejících titulů, tj. pod písmeny A-F. Toto Vyúčtování označí písmenem I. Jedná se o podání podle § 69 odst. 2 zákona o správě daní a poplatků.

Vzor pro podání Vyúčtování (zálohové daně) za část zdaňovacího období z důvodu uvedeného např. pod písmenem „A“: rozhodnutí o úpadku nabylo účinnosti dne 29. 11. 2008, ve smyslu ustanovení § 40b odst. 1 zákona o správě daní a poplatků má daňový subjekt povinnost podat ve lhůtě do 30 dnů od dne účinnosti rozhodnutí o úpadku, tj. nejpozději do 28. 12. 2008 Vyúčtování, a to za měsíce leden až říjen (lhůta pro odvod zálohy na daň za říjen je 20. 11., tj. datum před 29. 11. 2008). Pokud v těchto měsících plátce daně také zaměstnával „daňové nerezidenty ČR“, zároveň podá za tyto vykazované měsíce Přílohu č. 2, případně, pokud v těchto měsících prováděl opravy podle § 38i zákona o daních z příjmů podá zároveň i Přílohu č. 3, případně Přílohu č. 4.

Poznámka

Výše uvedené změny vyplývající z ustanovení § 40b zákona o správě daní a poplatků byly promítnuty i do tiskopisu Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně (tiskopis 25 5466 MFin 5466 – vzor č. 11) včetně Pokynů (tiskopis 25 5466/1 MFin 5466/1 – vzor č. 7).

Dále uvádíme některá problematická místa při vyplňování Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků, u kterých plátci daně nejvíce chybují:

 • řádek 05 Vyúčtování (počet zaměstnanců), obsahuje „počet zaměstnanců podle mzdových listů“ k poslednímu dni každého kalendářního měsíce roku 2008 (pozn. do tohoto počtu jsou zahrnuty i zaměstnanci s příjmy zdaněnými srážkou podle zvláštní sazby daně).
 • řádek 06 obsahuje i dodatečné opravy podle § 38i zákona o daních z příjmů. Jedná se o opravy provedené podle § 38i odst. 1 zákona o daních z příjmů (vrácené přeplatky z chybně sražené vyšší daně či zálohy) a opravy daňového zvýhodnění podle § 38i odst. 4 zákona o daních z příjmů týkající se chybně poskytnuté slevy na dani (pozn. nepatří sem daňové bonusy). Ve Vyúčtování za zdaňovací období 2008 se na řádek 06 promítnou všechny, tedy i chybně vyplacené přeplatky na dani z provedeného ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2007, které byly zaměstnanci dodatečně sraženy podle ustanovení § 38i odst. 2 nebo 5 zákona o daních z příjmů v průběhu běžného období Vyúčtování. Tyto dodatečné opravy plátce daně zároveň uvede i do Přílohy č. 3 Vyúčtování.
 • řádek 06a týkající se úhrnu doplatků na daňovém bonusu z provedeného ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění vyplacených zaměstnancům za nejbližší předchozí zdaňovací období obsahuje i dodatečné opravy, a to opravy provedené podle § 38i odst. 4 a 5 zákona o daních z příjmů. Tyto dodatečné opravy plátce daně zároveň uvede do Přílohy č. 4 Vyúčtování.
 • část I. slouží k rozčlenění částky sražené a odvedené plátcem daně za jednotlivé měsíce na zálohách na daň po měsíční slevě na dani (tzn. po slevě na dani podle § 35ba zákona o daních z příjmů a po slevě na dani z daňového zvýhodnění podle § 35c a § 35d zákona o daních z příjmů) na dani a příslušenství na účet finančního úřadu a částky daňového zvýhodnění v rozsahu poskytnutého daňového bonusu zaměstnancům. Zde opětovně upozorňujeme na:
 • sloupec 4, který obsahuje i „doplatky na daňovém bonusu“ za předcházející zdaňovací období a zároveň se ve sloupci 4 neuvádějí pouze částky, které byly odvedeny, ale jedná se o částky dodatečně sražené nebo vybrané podle § 38i odst. 2 nebo odst. 5 zákona o daních z příjmů, které „měly být odvedeny“ v roce Vyúčtování.
 • sloupec 5b obsahuje celkovou částku vyplaceného měsíčního daňového bonusu a vyplaceného doplatku na daňovém bonusu, tzn. tedy i částky, které si může plátce daně uplatnit ve sl. 5a i v následujících měsících, nejpozději však do konce roku. Pokud plátce daně provádí opravy podle § 38i odst. 4 a 5 zákona o daních z příjmů, tato oprava se promítne do sloupce 5b v měsíci, kdy bylo nesprávně poskytnuto daňové zvýhodnění, přičemž částka ve sloupci 5b nesmí být menší než 0 Kč“.
 • sloupec 6 obsahuje i dodatečně vyplacené doplatky na daňovém bonusu za předcházející zdaňovací období. Zároveň se zde neuvádějí pouze částky, o které byl snížen odvod záloh, ale „veškerý úhrn“ ostatních přeplatků na dani vrácených zaměstnancům, dodatečně vyplacených měsíčních daňových bonusů a dodatečně vyplacených doplatků na daňovém bonusu za předcházející zdaňovací období, kdy k vrácení (vyplacení) zaměstnancům došlo v období roku Vyúčtování. Do úhrnu uvedených přeplatků se však neuvádějí částky, které byly plátci daně na základě žádosti správcem daně vráceny či převedeny na úhradu jiné daně u finančního úřadu.
 • sloupec 7 obsahuje úhrn částek daně, daňového bonusu a příslušenství, předepsaných rozhodnutím finančního úřadu, „které měly být odvedeny“.

Upozornění k části II.

Pokud se na řádku 9 na celkovém přeplatku podílí i daňový bonus, má plátce daně možnost pro jeho poukázání uplatnit u správce daně postup podle § 35d zákona o daních z příjmů, a to pouze na předepsaných tiskopisech Ministerstva financí. Pokud se jedná o měsíční daňový bonus, pak plátce daně musí požádat o každý měsíc samostatně, nelze na jedné žádosti (tiskopis 25 5241 MFin 5241) uplatňovat více měsíců.

g) Příloha č. 1 Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků s názvem „Počet zaměstnanců ke dni 1. 12. 2008“ (Tiskopis 25 5490/1 MFin 5490/1 – vzor č. 8)

Povinná příloha.

Podle § 38j odst. 4 písm. a) zákona o daních z příjmů, plátce daně nebo plátcova pokladna uvede v příloze k Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků podávaném podle zvláštního právního předpisu, tj. zákon o správě daní a poplatků, počet zaměstnanců podle mzdových listů evidovaných k 1. 12. vykazovaného zdaňovacího období, kteří mají příjmy podle § 6 zákona o daních z příjmů, a to podle místa výkonu práce v obci uvedené v pracovní smlouvě. Připomínáme, že do tohoto počtu se zahrnují i zaměstnanci ve služebním poměru, kromě zaměstnanců, kteří jsou příslušníky ve služebním poměru podle zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Kód obce (ZÚJ) ve kterém je umístěno místo výkonu práce, je uveden pro rok 2008 ve vyhlášce č. 316/2008 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů.

h) Příloha č. 2 Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků s názvem „Přehled souhrnných údajů zaznamenaných na mzdových listech poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 zákona“ (Tiskopis 25 5530 MFin 5530 – vzor č. 5)

Povinná příloha pro plátce, kteří zaměstnávali v průběhu vykazovaného zdaňovacího období tzv. daňové nerezidenty ČR.

Podle § 38j odst. 4 písm. b) zákona o daních z příjmů, plátce daně nebo plátcova pokladna uvede v příloze k Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků podávaném podle zvláštního právního předpisu (zákon o správě daní a poplatků) přehled obsahující souhrnné údaje zaznamenané na mzdových listech vykazovaného mzdového období, které jsou rozhodující pro výpočet zdanitelné mzdy, daně a záloh v členění podle jednotlivých poplatků uvedených v § 2 odst. 3. Plátce daně do tiskopisu uvádí příjmy „daňových nerezidentů ČR“ které byly u zaměstnavatele podrobeny zálohové dani, ale i příjmy, z nichž byla vybrána daň srážkou podle zvláštní sazby daně. K tiskopisu uvádíme, že do sloupce č. 14 plátce daně uvede úhrn pojistného sraženého nebo uhrazeného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a na všeobecné zdravotní pojištění, které je podle zvláštních právních předpisů (zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších právních předpisů) ze svých příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků povinen platit poplatník a u poplatníka, na kterého se vztahuje povinné zahraniční pojištění stejného druhu, příspěvky poplatníka na toto zahraniční pojištění (tzn. ne pojistné podle § 6 odst. 13 zákona o daních z příjmů, ale pojistné sražené nebo uhrazené poplatníkem).

Na vzoru č. 5 došlo také k rozšíření o „část zdaňovacího období“, a to v souvislosti s podáním podle § 40b (účinky insolvenčního řízení) zákona o správě daní a poplatků.

ch) Příloha č. 3 Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků s názvem „Příloha k Vyúčtování o dodatečných opravách záloh na daň po slevě a daně vypočtené z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění“ (Tiskopis 25 5490 MFin 5490 – vzor č. 9)

Povinná pro plátce, kteří provádějí ve vykazovaném zdaňovacím období opravy podle § 38i zákona o daních z příjmů.

V příloze se uvádějí všechny opravy, které byly v souladu s § 38i odst. 1 a 2 zákona o daních z příjmů provedeny v běžném zdaňovacím období a týkaly se opravy chyb ve sražení záloh na daň po slevě, ale i slev na dani z daňového zvýhodnění podle § 38i odst. 4 a 5 citovaného zákona a opravy daně vypočtené z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění. V předmětu opravy je nutné rozlišit zda je opravována záloha (označení „Z“) nebo daň (označení „D“). Do tiskopisu nepatří opravy daňového bonusu. Na vzoru č. 9 došlo k rozšíření o „část zdaňovacího období“, a to v souvislosti s podáním podle § 40b (účinky insolvenčního řízení) zákona o správě daní a poplatků, zároveň byla provedena aktualizace příkladů.

i) Příloha č. 4 Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků s názvem „Příloha k Vyúčtování o dodatečných opravách měsíčního daňového bonusu a doplatku na daňovém bonusu z ročního zúčtování daňového zvýhodnění podle § 38i odst. 4 a 5 zákona“ (Tiskopis 25 5531 MFin 5531 – vzor č. 4)

Povinná pro plátce, kteří provádějí ve vykazovaném zdaňovacím období opravy daňového bonusu.

V příloze se uvádějí všechny dodatečné opravy provedené v běžném zdaňovacím období, týkající se chybného poskytnutí měsíčního daňového bonusu nebo doplatku na daňovém bonusu z ročního zúčtování daňového zvýhodnění. V předmětu opravy je nutné rozlišit zda je opravován měsíční daňový bonus (označení „M“) nebo doplatek na daňovém bonusu (označení „D“). Na vzoru č. 4 došlo k rozšíření o „část zdaňovacího období“, a to v souvislosti s podáním podle § 40b (účinky insolvenčního řízení) zákona o správě daní a poplatků, zároveň byla provedena aktualizace příkladů.

Vzorové příklady na vyplnění vyúčtování včetně příloh (opravy provedené podle § 38i zákona o daních z příjmů):

Příklad č. 1

(opravy daňového bonusu podle § 38i odst. 5 zákona o daních z příjmů z běžného zdaňovacího období):

V roce 2008 plátce daně (zaměstnavatel) nesprávně vyplatil poplatníkovi (zaměstnanci) měsíční daňový bonus (poskytl vyšší daňový bonus) za měsíc březen, daňový bonus byl vyplacen např. 18. 4. 2008. Tuto chybu plátce napravil v průběhu téhož zdaňovacího období (tedy v roce Vyúčtování) tak, že poplatníkovi dodatečně srazil chybně vyplacený vyšší daňový bonus při příležitosti zúčtování mzdy za červen 2008. Dodatečně sraženou částku plátce odvedl ve lhůtě pro odvod záloh na daň po slevě za červen 2008 dne 21. 7. 2008.

Postup plátce daně:

 • Za měsíc březen 2008 plátce vyplatil poplatníkovi měsíční daňový bonus ve výši 1 000 Kč. O 400 Kč snížil odvod záloh (sraženo jinému zaměstnanci) k 21. 4. 2008 a o poukázání zbývající částky 600 Kč si požádal prostřednictvím příslušného formuláře správce daně. FÚ požadovanou částku plátci daně vrátil.
 • V měsíci červenci 2008 plátce zjistil chybu ve vyplacení měsíčního daňového bonusu za březen 2008 (poplatník neměl nárok na žádný daňový bonus), proto plátce celých 1 000 Kč srazil poplatníkovi a následně tuto částku poukázal (odvedl) správci daně.

Popsanou dodatečnou opravu pak plátce daně také příslušným způsobem (v souladu s Pokyny) uvede v Příloze č. 4 "Vyúčtování za rok 2008".

Příklad č. 2

(opravy daňového bonusu podle § 38i odst. 4 zákona o daních z příjmů z běžného zdaňovacího období):

V roce 2008 plátce daně nesprávně vyplatil poplatníkovi měsíční daňový bonus (poskytl nižší měsíční daňový bonus za měsíc březen 2008). Tuto chybu plátce napravil v průběhu téhož zdaňovacího období (tedy v roce vyúčtování) tak, že poplatníkovi (zaměstnanci) dodatečně vyplatil rozdíl na měsíčním daňovém bonusu při zúčtování mzdy za červen 2008 v červenci 2008.

Postup plátce daně:

 • Za měsíc březen 2008 plátce daně vyplatil poplatníkovi měsíční daňový bonus ve výši 1 000 Kč. O 400 Kč snížil odvod záloh na daň po slevě k 21. 4. 2008 (sraženo jinému zaměstnanci) a o poukázání zbývající částky 600 Kč si požádal prostřednictvím příslušného formuláře správce daně. FÚ požadovanou částku plátci daně vrátil.
 • V měsíci červenci 2008 plátce daně zjistil chybu (poplatník měl nárok za měsíc březen 2008 na měsíční daňový bonus v celkové výši 1 500 Kč). Plátce daně tedy vyplatil poplatníkovi 18. 7. 2008 dlužnou částku ve výši 500 Kč a o poukázání této dodatečně vyplacené částky měsíčního daňového bonusu si následně prostřednictvím příslušného formuláře požádal FÚ (ten mu požadovanou částku vrátil).

Poznámka

Z uvedeného příkladu č. 1 a č. 2 je zřejmé (uvedeno v Pokynech k vyplnění tiskopisu Vyúčtování za zdaňovací období 2008 „poznámka u sl. 5b“), že jak již bylo výše uvedeno, při provedení opravy podle § 38i odst. 4 a 5 zákona o daních z příjmů, se tato oprava promítne do sloupce 5b v měsíci, kdy bylo nesprávně poskytnuto daňové zvýhodnění (viz výše uvedené tabulky).

Příklad č. 3

(oprava přeplatku z ročního zúčtování záloh):

Plátce daně provedl dvěma zaměstnancům, kteří neuplatňovali daňové zvýhodnění na děti ve formě daňového bonusu, roční zúčtování záloh na daň po slevách za rok 2007 (dále jen roční zúčtování). Prvnímu zaměstnanci roční zúčtování plátce daně provedl v únoru 2008 (při zúčtování mzdy za leden 2008) a druhému zaměstnanci pak v březnu 2008 (při zúčtování mzdy za únor 2008). Jednalo se o následující případy: Prvnímu zaměstnanci v důsledku ročního zúčtování vznikl přeplatek 1 000 Kč. Plátce daně uvedený přeplatek vrátil 15. února 2008. O 400 Kč plátce daně snížil 20. února 2008 odvod záloh na daň za leden a o vrácení zbylých 600 Kč si 22. února 2008 požádal písemně správce daně. FÚ následně přeplatek plátci daně vrátil. Plátce daně v průběhu měsíce června 2008 zjistil, že v ročním zúčtování za rok 2007 udělal chybu ve výpočtu a danému zaměstnanci dodatečně při příležitosti zúčtování mzdy za květen 2008 16. června 2008 vrátil dalších 500 Kč, o které snížil odvod nejbližších záloh 20. června 2008 (zálohy sraženy ve výši 1 000 Kč). Celkově tedy přeplatek z ročního zúčtování u prvního zaměstnance činil 1 500 Kč.

Druhému zaměstnanci plátce daně 17. března 2008 vrátil přeplatek z ročního zúčtování 2 000 Kč. O celou částku si 20. března 2008 písemně požádal správce daně a ten ji následně vrátil plátci daně. V průběhu července 2008 plátce daně zjistil, že v ročním zúčtování udělal chybu a že zaměstnanci správně náležel přeplatek ve výši 500 Kč. Při příležitosti zúčtování mzdy za červen 2008 plátce zaměstnanci 15. července 2008 dodatečně srazil chybně vrácených 1 500 Kč a provedl odvod této částky správci daně.

Postup plátce daně při vyplnění Vyúčtování a jeho příloh: V řádku 06 záhlaví vyúčtování plátce daně uvede částku 3 500 Kč (tj. všech vyplacených přeplatků, tzn. i nesprávně vyplacených).

V navazující tabulce pak plátce daně uvede:

V části I Vyúčtování plátce daně uvede:

V části II Vyúčtování plátce daně uvede:

V příloze č. 3 plátce daně uvede:

Závěrem uvádíme, že výše uvedené tiskopisy týkající se závislé činnosti jsou dostupné na internetu MF http://www.mfcr.cz a ČDS na adrese: http://cds.mfcr.cz v sekci Daňové tiskopisy – Databáze daňových tiskopisů, případně v Upozornění MF k tiskopisům – Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků. Zde jsou zároveň uveřejňována důležitá upozornění k tiskopisům. Připomínáme, že Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků za zdaňovací období 2008 je taktéž možné, tak jako i v předchozím roce, podat elektronicky. Elektronické podání Vyúčtování (EPO VDA DPZ) doporučujeme zejména plátcům daně, kteří zaměstnávají daňové nerezidenty ČR a vyplňují rozsáhlou Přílohu č. 2 Vyúčtování. Nelze však učinit podání EPO VDA DPZ za část zdaňovacího období (v souvislosti s insolvencí), ani pro zdaňovací období 2008 nelze v EPO VDA DPZ použít kódy rozlišení G a H (vztahují se na podání za předcházející zdaňovací období a tato povinnost však pro rok 2007 pro plátce daně nevznikla). Tyto kódy jsou tedy poprvé určeny pro podání (v souvislostí s insolvencí) učiněná v následujícím zdaňovacím období.


Komerční sdělení

Obsah dokumentu
 • Vzorové příklady na vyplnění vyúčtování včetně příloh (opravy provedené podle § 38i zákona o daních z příjmů):

 • Klíčová slova

  Účtová osnova